Φάρμακα

Δραστική Ουσία:
Γλυκονικός Δισθενής
σίδηρος

Δραστική Ουσία:
Οξείδιο του Μαγνησίου

Δραστική Ουσία:
Καψαϊκίνη

Δραστική Ουσία:
Ατορβαστατίνη

Δραστική Ουσία:
Συμβαστατίνη

Δραστική Ουσία:
Ροσουβαστατίνη

Δραστική Ουσία:
Κλοπιδογρέλη

Δραστική Ουσία:
Αμλοδιπίνη

Δραστική Ουσία:
Λοσαρτάνη &
Υδροχλωροθειαζίδη

Δραστική Ουσία:
Ραμιπρίλη

Δραστική Ουσία:
Εναλαπρίλη &
Υδροχλωροθειαζίδη

Δραστική Ουσία:
Ρανιτιδίνη

Δραστική Ουσία:
Ομεπραζόλη

Δραστική Ουσία:
Κλαριθρομυκίνη

Δραστική Ουσία:
Φλουκοναζόλη

Δραστική Ουσία:
Ταδαλαφίλη

Δραστική Ουσία:
Σιταλοπράμη

Δραστική Ουσία:
Δονεπεζίλη

Δραστική Ουσία:
Ολανζαπίνη

Δραστική Ουσία:
Αλενδρονάτη

Δραστική Ουσία:
Άλφακαλσιδόλη

Δραστική Ουσία:
Γλιμεπιρίδη

© 2018 – Medical PQ | All rights reserved

Scroll to Top