Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η εταιρεία μας «MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ 998385881 και Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος (www.medicalpq.gr) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για αυτό η εταιρεία μας δεσμεύεται με βάση τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 απέναντι στους προμηθευτές – συνεργάτες – εργαζομένους – πελάτες της αλλά και τους επισκέπτες του ιστοτόπου της, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων.

  1. Ποιός είναι ο σκοπός της πολιτικής προστασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της να σας ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιο σκοπό, πώς τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τι επιλογές και δικαιώματα έχετε αναφορικά με την επεξεργασία τους και να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία αυτή διενεργείται με νόμιμο, αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. 

  1. Ποιός είναι ο Υπεύθυνος και ποιοί οι Σκοποί της Επεξεργασίας

Η εταιρεία «MEDICAL PHARMAQUALITY A.E.», ως υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υφιστάμενων και εν δυνάμει προμηθευτών – συνεργατών  -εργαζομένων- πελατών της, για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της καθώς και για σκοπούς εννόμου συμφέροντός της ή κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης. .

  1. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται και σε ποιες περιπτώσεις

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μας τα έχετε δώσει εσείς οι ίδιοι ή προκύπτουν από ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές στις οποίες έχουμε νόμιμη πρόσβαση.

Ενδεικτικά, συλλέγονται από τη Medical Pharmaquality κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών, συνεργατών, εργαζομένων και πελατών της για σκοπούς επικοινωνίας και υλοποίησης παραγγελιών,  ρύθμισης ραντεβού, παροχής υπηρεσιών, τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας με τους εργαζομένους, τήρησης έννομων υποχρεώσεων προς τον ΕΟΦ, προσέγγισης και επικοινωνίας με λοιπούς ιατρούς – υποχρέωσης υποβολής πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση βάσει εγκυκλίου ΕΟΦ 28514/28.4.2016, εκτέλεσης παραγγελιών, αποστολής ομαδικών προσφορών μέσω email ή ενημέρωση, ευχερέστερης οργάνωσης εταιρείας, ταυτοποίησης εξόδων, αποστολής ενημερωτικών εντύπων αναγκαίων για την εργασία των πωλητών και ευχερέστερης επικοινωνίας με αυτούς, κρατήσεων επαγγελματικών ταξιδιών, επαλήθευσης και κάλυψης εξόδων συνεργατών και έκδοση παραστατικών, σύναψης συμφωνιών και συνεργασιών, γνωστοποίησης συμμετεχόντων ιατρών σε επιστημονικά συνέδρια, καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, επικοινωνίας με προμηθευτές φαρμάκων, συνεργασίας με νέους ιατρούς, εκπαίδευσης συνεργατών, επιλογής προσωπικού, καταγραφής συμβάντων (εξωτερικές κάμερες), ενημέρωσης ιατρών για μελέτες και χρήση ιατροφαρμακευτικών προϊόντων,  τήρησης αρχείου συμβάσεων, εκκαθάρισης δαπανών, τήρησης καρτέλας προμηθευτών/πελατών, τήρησης αρχείου παραγγελιών και προγραμματισμένων πληρωμών,κ.ά. .

Αναλυτικά, τα δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία συμβάλλεται η εταιρεία μπορεί να είναι τα εξής: ονοματεπώνυμοΑΦΜ–ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και fax, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κυκλοφορίας Ι.Χ., Α.Δ.Τ., πατρώνυμο, μητρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α., ΑΜ ΤΕΑΥΦΕ, δίπλωμα, εκκαθαριστικό εφορίας, πτυχίο, αριθμός τέκνων, αριθμός βιβλιαρίου ανήλικου τέκνου, εικόνες φυσικών προσώπων, εκκαθαριστικό, κ.ά.

Ειδικότερα όσον αφορά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας https://medicalpq.gr/ συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και άλλα σχόλια- μηνύματα κατά την ευχέρειά τους στην περίπτωση που επιθυμούν να ενημερωθούν για διαθέσιμα προϊόντα της εταιρείας μας ή να μας απευθύνουν οποιοδήποτε άλλο ερώτημα,  μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, καθώς επίσης cookies και λοιπά στοιχεία περιήγησης (IP, ID) για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας πατήστε εδώ.

  1. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Medical Pharmaquality είναι:

α) η συμβατική σχέση μεταξύ της MEDICAL PHARMAQUALITY και των Προμηθευτών –Συνεργατών – Πελατών της,

 β) η τήρηση έννομων υποχρεώσεων της Medical Pharmaquality

γ) η συγκατάθεση, για να αποστέλλουμε ενημερωτικά emails και ειδήσεις (Newsletters) σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες μας και

δ) τα έννομα συμφέροντα της Medical Pharmaquality των οποίων δεν υπερέχουν τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

  1. Πως μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- εργαζόμενοί μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας και τα οποία έχουν δεσμευθεί έναντι της εταιρείας μας να σέβονται τα δεδομένα σας και να τηρούν άκρα εμπιστευτικότητα.

Τα δεδομένα σας δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο, όπως:

Α. Τρίτους συνεργάτες μας και παρόχους υπηρεσιών, για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Η MEDICAL PHARMAQUALITY A.E. διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες τήρησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τον ΓΚΠΔ για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 Β. Σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.

  1. Διατήρηση των δεδομένων

Τα δεδομένα σας τηρούνται από τη Medical Pharmaquality για όσο απαιτείται από το σκοπό της κάθε επεξεργασίας, βάσει της φύσης αυτής, και για όσο χρειάζεται ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων και τήρησης έννομων υποχρεώσεων αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης που έχει υιοθετήσειε.

  1. Ποια είναι τα Δικαιώματα σας και πως θα τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα σας είναι τα εξής:

α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εσάς.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) τυχόν αλλαγών που έχουν προκύψει στα προσωπικά σας δεδομένα.

δ. Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων σας.

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

στ. Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

ζ. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

η. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email που θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@medicalpq.gr  ή με επιστολή στην διεύθυνση Ελαιών 54, Νέα Κηφισιά, 14564, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχεται ( Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων, πατήστε εδώ )

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr ) εάν πιστεύετε ότι παραβιάσθηκαν τα δεδομένα σας.

  1. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η MEDICAL PHARMAQUALITY A.E. δεσμεύεται οτι καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, θα μεριμνά ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου και τις Πολιτικές που έχει υιοθετήσει.  

  1. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
MEDICAL PHARMAQUALITY A.E.

Ελαιών 54, Νέα Κηφισιά, ΤΚ:14564
Τηλ.: 2103506000
Fax: 2108079888
E-mail: hr@medicalpq.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :

 Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ.11523
Τηλ.:      +30-2106475600
Fax:       +30-2106475628
E-mail: contact@dpa.gr

Πολιτική Cookies

Θεωρούμε σημαντικό να ξέρεις ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σου και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπό μας.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγησή σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες.

Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του και υποβαθμίζεται η προσωπική σου εμπειρία πλοήγησης.

2) Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη.

3) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση στο site μας.

4) Cookies εμπορικής προώθησης

Τα συγκεκριμένα cookies (που ονομάζονται και cookies διαφήμισης) χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημιζόμενου περιεχομένου που σχετίζεται με τις αναζητήσεις σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας σε ιστότοπους τρίτων. Τοποθετούνται στον ιστότοπό μας από συνεργάτες μας – παροχείς υπηρεσιών και μπορεί να θυμούνται τη δραστηριότητα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των δημογραφικών σας στοιχείων, όπως η ηλικία και το φύλο. Χρησιμοποιούνται μόνο ανώνυμες πληροφορίες και ο σκοπός είναι να σας παρέχουμε περιεχόμενο σχετικό με τις προτιμήσεις σας.

5) Cookies Analytics

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Scroll to Top